ComponentArt Menu :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
    
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG  THÔNG TIN CHUNG
Thông báo mời họp Đại cổ đông thường niên năm 2024

Thư mời họp ĐHĐCĐ;

Chương trình ĐHĐCĐ;

Xác nhận/ Uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ;

Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông;

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhât năm 2023 đã được kiểm toán;

Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023;

Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

Tờ trình của Ban kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024;

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;

Mẫu phiếu biểu quyết;

Mẫu thẻ biểu quyết.

(Vinaconsult)
Quay lại
Các tin khác:
CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên Vinaconsult năm 2024 (02/04/2024)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 (11/03/2024)
Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 (05/03/2024)
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc (Ông Vũ Ngọc Minh) (01/02/2024)
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023 (31/07/2023)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ CỦA NNB (Nguyễn Thị Thu Hương) (06/06/2023)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ (Vinaconex) (05/06/2023)
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NNB VÀ NCLQ (Nguyễn Quang Huy) (05/06/2023)
12345678910...
Bản tin mới
Tìm kiếm thông tin

WebLink
Thống kê truy cập
Số người Online: 9
Số lượt truy cập: 1666381